Topic outline

 • Obiective

  Cursul este prevăzut ca o introducere în analiza și descrierea datelor sociale. Se urmărește înțelegerea conceptelor de bază ale statisticii sociale și familiarizarea cu pachetele statistice R și SPSS. Studenții vor fi capabili să distingă între diferite tipuri de variabile și să înțeleagă situațiile în care pot fi folosite unele sau altele; vor înțelege fundamentele raționamentelor statistice bazate pe probabilitate de eroare și le vor aplica în testarea ipotezelor statistice.

  În cadrul exercițiilor de seminar, studenții vor exersa prin intermediul exercițiilor și vor învăța cum să foloseasca programul SPSS pentru descrierea variabilelor și pentru calcularea formulelor de bază în statistică, precum și diferite metode de prelucrare a datelor primare și de pregătire a acestora în vederea analizelor statistice. În plus, studenții vor învăța să utilizeze meniurile programului SPSS în exercițiile de testare a ipotezelor statistice.

  Nota finală se asigură în proporție de 30% prin rezultatele la examenul din sesiune (construit pe baza informațiilor transmise prin curs și seminar) și în proporție de 60% funcție de performanțele la seminar (rezultatele la testele intermediare și activitatea din cadrul orelor de seminar).

  Se acordă 1 punct din oficiu (10% din nota finală).


  Cea mai recentă variantă Windows a programului statistic R poate fi descărcată de aici.

 • 1. Introducere și concepte de bază în statistica socială

  Concepte de bază și definiții; Variabile; Niveluri de măsurare; Variabile calitative: nominale și ordinale; Variabile cantitative, metrice: de interval și de raport; Variabile discrete și variabile continue. 

 • 2. Distribuţii de frecvenţe, reprezentări grafice

  Distribuții de frecvențe; construirea unei distribuții de frecvențe; Frecvențe relative și frecvențe cumulate; Proporții; Tabele de frecvențe; Reprezentarea grafică a variabilelor calitative: diagrame circulare, diagrame bară; Diagramele stem-and-leaf.

 • 3. Descrierea variabilelor: măsuri ale tendinţei centrale

  Forme ale histogramelor: simetrice, alungite şi uniforme; Media aritmetică; Valori extreme; Mediana; Modul; Distribuţii unimodale, bi-modale şi multi-modale; Relaţia dintre medie, mediană, mod şi forma distribuţiei; Media pentru date grupate; Media ponderată. 

 • 4. Transformări ale variabilelor, instrumente software.

  Partea 1. Structura bazelor de date sociale; Organizarea datelor în bazele de date; Etichete de variabile; Etichete de valori; Corespondenţa între baza de date şi chestionar; Gruparea datelor; Transformarea variabilelor cu SPSS.

  Partea 2. Noțiuni elementare de R; Spațiu de lucru, director de lucru; Citirea și scrierea datelor; Tipuri de date; Transformarea datelor.

 • 5. Descrierea variabilelor: măsuri ale variaţiei; măsuri ale poziţionării

  Amplitudinea; Dispersia; Abaterea standard; Quartilele; Decilele; Percentilele; Abaterea interquartilă ca masură a variaţiei; Diagrame box-and-whiskers. 

 • 6. Introducere în noţiuni de probabilitate

  Experimente simple şi evenimente compuse; Calculul probabilităţii unui eveniment; Tipuri de probabilitate; Reguli de probabilitate. Probabilităţi marginale şi probabilităţi condiţionale; Probabilităţi în condiţii de independenţă şi dependenţă statistică. 

 • Bibliografie

  Prem, Mann S. Introductory Statistics, fourth Edition, Wiley, 2001

  Agresti, Alan şi Finlay, Barbara Statistical Methods for the social sciences, Third Edition, Prentice Hall International, Inc., 1997

  Rotariu, Traian (coord.) Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi, Polirom, 1999

  Sandu, Dumitru Statistică în ştiinţele sociale, Universitatea din Bucureşti, 1992

  Blalock, Hubert Social Statistics, oricare dintre ediţiile de după 1972

  Lungu, Ovidiu Ghid introductiv pentru SPSS 10.0, Erota Tipo, 2001

  Clocotici, Stan Statistică aplicată în psihologie, Iaşi, Polirom, 2000